ODKIAĽ  SME  5


  JE  NÁBOŽENSTVO  NEBEZPEČNÁ  DOGMA ?  STARÝ  ZÁKON  -  HISTORICKÝ  THRILLER ?  EINSTEIN   :   BOH   NEHRÁ V  KOCKY !   AKO    
  VZNIKOL  BOH ?  KTO  JE   TEN   SPRÁVNY  VERIACI ?  BIBLICKÉ  PRÍBEHY  NA  ÚROVNI  ĽUDOVÉHO  PODANIA ? PLODÍ   NÁBOŽENSTVO   
  VÁŠEŇ  A  VRAŽEDNÉ  SKLONY ?  UŽ  AJ  BIOLOGICKÉ  DÔKAZY   EVOLUČNÉHO  VÝVOJA   VRAŽEDNÁ  NENÁVISŤ  NÁBOŽENSKÝCH        
  FANATIKOV !   NOVÉ  NÁLEZY  -  TOTÁLNE  FIASKO  TEÓRII  STVORENIA ???   POMÔŽ  SI  SÁM  POMÔŽE  TI  AJ  BOH !                

NÁBOŽENSTVO  NEBEZPEČNÁ  DOGMA ?

Náboženstvo dáva ľuďom ilúziu, že existuje jednoduchá odpoveď na zložité otázky a najvýššia spravodlivosť, ktorú si ale každý človek predstavuje po svojom. Je to niečo medzi sebaklamom a lžou, ktoré často prerastajú až do fanatizmu. Britský evolučný biológ   RICHARD  DAWKINS  napísal pozoruhodnú knihu   BOŽÍ  BLUD   /THE GOD  DELUSION/  , ktorá spôsobila veľký rozruch v oboch táboroch. Odmieta náboženský fundamentalizmus a kritizuje všetky mierne i agresívne jeho podoby. Považuje ich za nebezpečný jav, ktorý obmedzuje slobodné myslenie ľudí a vnucuje im dogmu. Byť o niečom presvedčený na základe viery je podľa Dawkinsa v ostrom rozpore s presvedčením na základe racionálnych argumentov. Náboženský dogmatizmus stojí aj v jadre ďaľších problémov :
  OD  VYUČOVANIA  ZJAVNÝCH  NEPRÁVD  O  PÔVODE  SVETA  A  ĽUDSTVA  AŽ PO   TERORISTICKÉ  ÚTOKY  
Cieľom Dawkinsovej knihy je zvýšiť sebavedomie ateistov, ktoré najmä v USA je na úrovni strachu priznať, že sú neveriaci. Avšak hlavným cieľom knihy je ukázať, že i bez náboženstva je možné žiť plnohodnotný, šťastný a mravný život.

Čo si myslia o náboženstve niektoré osobnosti :
  Som proti náboženstvu, pretože nás učí, ako byť spokojní bez toho, aby sme rozumeli svetu.  --   Richard Dawkins  
  História nás učí, že nijaký iný dôvod nepriniesol toľko smrti ako slovo božie   --   Giulian Buzila  
  Klamstvo zostane klamstvom aj keď mu všetci veria. Pravda bude pravdou aj keď jej nebude nikto veriť   --   David Stevens  
  V podstate sa vzájomne vraždíte preto, aby ste videli, kto má lepšieho Boha.  --   Richard Jeni  
  Ak nás Boh stvoril k obrazu svojmu, tak sme mu to oplatili.   --   Voltaire  
  Prvý deň človek stvoril Boha   --   Anonym  
  Teisti by si mali uvedomiť, že to, čo je tvrdené bez dôkazov, môže byť bez nich odmietnuté.   --   Christopher Hitchens  
  Aká je v tom logika, keď vševedúci a všemocný Boh stvorí zlých ľudí a potom ich obviňuje z vlastných chýb ?   --  Gene   
  Roddenberry  
  Výsledný efekt náboženstva je, že rozdeľuje ľudí, ovláda ľudí a klame ľudí.   -- C.M.A McKinney  
  Je lepšie brať Vesmír taký, akým naozaj je, než zotrvávať v blude, akokoľvek by nás upokojoval   --   Carl Sagan  
  Ľudia nikdy nepáchajú zlo s takou chuťou a dôslednosťou ako z náboženského presvedčenia   --   Blaise Pascal  
  Dobrí ľudia robia dobré veci, zlí ľudia robia zlé veci. K tomu, aby dobrí dokázali robiť zlé veci, ich dovedie náboženstvo,   --   
  Steven Weinberg      

Avšak najslávnejšie výroky týkajúce sa náboženstva sú od Alberta Einsteina : 1. Boh nehrá kocky.
2. Boh nemal na výber, keď stvoril Vesmír.
Teológovia opäť ukázali falošnú tvár a využili to na jeho zaradenie k veriacim. Vôbec ich nezaujímalo. že prvý výrok použil Einstein pri podivných javoch kvantovej fyziky, ktoré dokazoval dánsky fyzik NIELS BOHR ako neurčitosť elektrónov a pozitrónov. Metaforou chcel Einstein vyjadriť, že nič sa nedeje náhodne a všade platia zákony hmoty a časopriestoru.
Druhý výrok - Boh nemal na výber, keď stvoril Vesmír znamenal, že v určitej chvíli sa museli uplatniť vesmírne fyzikálne zákony a počiatok musel nastať. Nebol teda závislý na pokyne imaginárneho stvoriteľa. A čo hovoril Einstein o svojej viere ? Nedokážem si predstaviť vieru v Boha, ktorý odmeňuje a trestá objekty svojho stvorenia a ktorého ciele sú obyčajným odrazom ľudskej krehkosti. Vyrastal som v zbožných pomeroch, pretože inak sa to nesmelo. Keď som mal 12 rokov, došlo k zlomu. Vďaka vdelávaniu som veľmi skoro dospel k presvedčeniu, že v Biblii je mnoho neprávd a krivdy, že príroda sa riadi fyzikálnymi zákonmi. Získal som odpor k akéjkoľvek autorite. Takéto vyjadrenie ostro kontrastuje s nábožensky vykrútenou logikou prof. Lenoxa :" Väčšina ľudí si neuvedomuje, že gravitačné zákony popisujú pôsobenie gravitácie, ale nepovedia nám, čo gravitácia skutočne je. To je nedorozumenie a niekedy mám problém to vysvetliť tým úzkoprsým akademikom ". Na margo Dawkinsovej knihy Boží blud hovorí : "Nesmierne to posilnilo moju vieru." To je logika profesora matematiky, p. Lenoxa. Je vidieť, že ju ovláda len vzdor a zaťatosť, pretože žiadne protiargumenty nemá. Astrofyzik Carl Sagan hovorí :" Ak je Boh sada fyzikálnych zákonov, ktoré platia všade, potom taký Boh existuje. Ale nie je emocionálny. Nemá význam sa modliť k zákonom. Aká je morálka a logika v náboženstve ?   Ak sa človek narodí v Amerike alebo Európe do kresťanskej rodiny, je oddaný  kresťanstvu a nenávidí muslimov. Ak sa narodí ako muslim v Afganistane, je oddaný islamu a nenávidí kresťanov. V iných častiach sveta sa rodia protestanti, pravoslávni a rôzne reformovaní. Vznikajú nové a nové náboženstvá a sekty, ktoré tvrdia, že jedine oni sú  tí vyvolení. Vzájomne sa nenávidia. Kde je potom pravda ? Kto je ten správny veriaci ?

      RICHARD   DAWKINS             KNIHA BOŽÍ  BLUD           ALBERT   EINSTEIN      

Ako sa po celom svete rozdeľujú veriaci rôznych typov náboženstva ?
1.- TEISTI -- Najvyššia moc Boh všemocný, zasahuje do osudov ľudí, vie o ich všetkých činoch aj myšlienkách, riadi osudy ľudí a Vesmíru, vyžaduje úctu a modlenie;
2. - DEISTI -- Ich Boh nereaguje na modlitby, nestará sa o osudy ľudí, nezasahuje do dejov žiadnymi zázrakmi ;
3. - PANTEISTI -- V nadprirodzeného Boha neveria, slovo Boh používajú ako riadiacu silu Vesmíru, ako synonymum prírodných zákonov ;
4. - AGNOSTICI -- Podľa nich je 50% možnosť, že Boh existuje a 50% že nie. Keďže sa to nedá dokázať, sú na oboch stranách a zároveň na žiadnej.
5. - ATEISTI -- Neveria v existenciu Boha ale v prirodzený vznik života na základe prírodných zákonov.

PÔVOD  NÁBOŽENSTVA  PÔVOD  HEBREJSKEJ  BIBLIE   /STARÉHO  ZÁKONA/

Darwinizmus je podľa R Dawkinsa oslobodenie ľudstva od bludu, že ich osud ovláda nejaká vyššia moc. V zarytých veriacich sa hromadila sila doktríny už od detstva po celý život a upevňovala sa tým viac, čím boli protiargumenty reálnejšie. Keď už nemali kam cúvnuť pred dôkazmi, prišli s varovaním pred Satanom a jeho dielom, čo je pre bežného človeka imaginárna, rozprávková postava. Odmietanie Boha je podľa nich Satanovo dielo a on pri tom vstúpil do nás. Ľudia sa delia na vzdelaných, nevzdelaných a tých, ktorí majú iba papier na vzdelanie. Bez urážky akéjkoťvek vrstvy ale toto je realita. Väčšina si neuvedomí rozmanitosť živej a neživej hmoty okolo nás, ako to všetko do seba zapadá. Najjednoduchšia úvaha ich privedie k myšlienke, že to musel niekto naprogramovať, stvoriť. Tí ktorí nepochopili evolučný vývoj s prírodným výberom živých organizmov, tí ktorí sú veriaci v Boha stvoriteľa, bez premýšľania z týchto myšlienok preskočia k veriacim predkom, k svojmu národu, ktorý považujú za veriaci a nakoniec k svojim veriacim rodičom. Nemôžu ich sklamať. Budú aj oni veriaci. O Darwinovej teórii nebudú ani premýšľať. Naviac, keď teológovia tvrdia, že veda má medzery a siaha len po určitú hranicu. Ďalej je už len Boh.
  Ako vznikol Boh ? Aký bol vývoj židovsko-kresťanského Boha ?  
Archeologické nálezy z konca 20. st. dramaticky zmenili náš pohľad na pôvod izraelitov. Podľa biblického príbehu EXODUS trvala izraelitom cesta cez Sinaj do zasľúbenej zeme 40 rokov. Za tú dobu prešli 300 km. Z toho vyplýva, že ich priemerná rýchlosť bola 22 metrov za deň, čiže necelý meter za hodinu. To je veľmi divný popis putovania. Ak to bolo tak, že prešli 5 - 10 km, potom sa usadili na 2 - 3 roky a opäť sa presťahovali o kus ďalej, nemožno hovoriť o 40 - ročnom putovaní. Vďaka týmto objavom sa zistilo, odkiaľ pochádza, ako vznikol a ako sa vyvíjal židovsko-kresťanský Boh. Hebrejská Biblia je kompozitom starších písomností, ktoré pred spísaním mali dlhú históriu ústneho podania z generácie na generáciu a s tým súvisiace značné skreslenie a úpravy. Pôvodne to boli hymny, príslovia, zákony, ľudové príbehy a legendy. Hebrejská Biblia obsahuje napríklad dva odlišné príbehy stvorenia. (Gen 1,1-2,4 vs. Gen 2,4), dva príbehy svetovej potopy, pomiešané v jednej pasáži, opakujú sa aj celé knihy, napríklad "Knihy kronické" opakujú všetko od Genesis po knihy Kráľov. Zaznamenané sú dve tradície. Tradícia
J / Boha označuje JAHVE/ a tradícia E /Boha označuje ELOHIM/ Všetko sa odohrávalo medzi národmi Palestína, Izrael. Sýria, Jordánsko a staroveký semitský národ Kanaán. Povesti sa v ich jazykoch poriadne pomiešali, čo odpovedalo iným významom skoro rovnakých slov. Hebrejská Biblia /Starý zákon/ obsahuje časté opakovania, anachronizmy a známky revízií. Ba čo viac, pasáže hovoriace o tej istej udalosti sú často nekonzistentné, písané odlišným štýlom a obsahujú odlišnú terminológiu. Z piatich kníh prisúdených Mojžišovi odborníci rozpoznali štyri rôzne zdroje, spísané v priebehu tisícročia. Z archeologických nálezov ďalej vyplýva, že Biblia nemá pravdu o pôvode izraelitov, naopak dokladá, že boli časťou národa kanaáncov a ich jazyk hebrejčina bol dialektom jazyka kanaáncov. O veľkom izraelitskom ťažení, keď zničili kanaáncov, sú dôkazy že nebolo. Neskôr, v období kompilácie Hebrejskej Biblie /9 - 6 stor. P.N.L/ kanaánci mali viac národných bohov a izraeliti sa zjednotili na Jahvem. Napriek tomu, že normandskí predkovia izraelitov uctievali ELa. /EL ŠADAJ/. Takto sa aj Boh predstavuje Abrahámovi. /Gen 17,1/ Gen 46,3 dokonca označuje za boha Izraela kanaánskeho ELa. Novšie biblické tradície sa snažili ELa zjednotiť s Jahvem. Napr. Exodus 6,3 Boh prvýkrát prezradíl svoje meno a dodal, že bol vždy Jahvem. V biblických záznamoch sa vyskytujú obaja bohovia bok po boku, El i Jahve. /Gen 49; Numeri 23, 24/ V najstarších biblických tradíciach sa Jahve zobrazuje ako Boh - bojovník, ktorý svoj národ vedie k víťazstvám. Napr. na hore Sinaj sa Boh za hrôzostrašného výbuchu zjavil Mojžišovi. Alebo v Žalmy 29 - vykresľuje Hebrejská Biblia Jahveho ako Boha búrky. Keď sa zjaví, všetko sa trasie.
  KAM STE SA TO DOSTALI VERIACI ? ČO TO MÁTE ZA SEBOU ? HISTÓRIU ZLOČINOV PREPLETENÚ VÝMYSLAMI ? 
Náboženstvo má za sebou komplikovaný vývoj prepletený klamstvami, podvodmi a nezmyselným zabíjaním. To všetko vládnuce skupiny ľudí ukrývali za božie služby. Manipulácia teológov s veriacimi je v presviedčaní, že Boh chce príspevky, modlenie, chce smrť pre tých ktorí sa dopustili hriechu, ktorý uznali za smrteľný teológovia, chce ukameňovať ženy, ktoré odhalili centimeter pokožky na slnku a mnoho rôznych vecí chce Boh. Záleží na tom, v ktorom náboženstve je ten Boh.

       MLADÍ   VERIACI             V   ZAJATÍ  VIERY           ODKAZ   NEVERIACIM ?       

PREČO  JE  NÁBOŽENSTVO  NEBEZPEČNÉ  PRE  SPOLOČNOSŤ ?

Ľudia sú cielene balamútení, kňazi zámerne hovoria o láske k človeku ale prečo necitujú úryvky zo Starého zákona ? Veriaci by sa nestačili diviť, ako tam Boh vystupuje v úlohe despotu, nespravodlivý, nemilosrdný, navádzajúci k etnickým čistkám, rasizmu, genocíde, uznávajúci ženu ako služobníčku a majetok muža, s ktorým si môže robiť, čo sa mu zachce. Samozrejme to cirkev vie, najmä kresťanská, preto mlčí, akoby to tam nebolo. Avšak príbehy sú tie isté, opisované vo všetkých náboženských knihách a každé si vyberá svoje morálne kódexy. Muslimovia sa k ženám podľa toho správajú, kresťania si to nemôžu dovoliť, pretože žijú hlavne v štátoch, kde majú ženy rovnaké práva ako muži, z demokratických dôvodov. Tvária sa, akoby to v Starom zákone ani nebolo. Kresťanstvo malo a má iné starosti.
Už v 4. st. napísal Areios z Alexandrie, že Ježiš nebol tej podstaty ako Boh. Výsledok ? Cisár Konštantín nariadil všetky knihy od neho spáliť. Podľa Gore Vidala sa z textov z doby bronzovej, zo známeho Starého zákona, vyvinuli 3 náboženstvá. Z pôvodného Monoteizmu vznikli : Judaizmus, Kresťanstvo a Islám. Všetky tri vzývajú Boha, ako otca nebeského a neuznávajú ženy, pretože božskými, čiže mužskými, zástupcami na Zemi sú muži. O týchto veciach sa dnes v kostoloch nehovorí, kňazi si vyberajú len prijateľné príbehy pre dnešnú dobu, novodobo prepracované a napustené láskavosťou Biblie - Nového zákona. Vznikajú neustále nové a nebezpečné náboženské odchylky. Jedna nabáda ľudí aby zahodili inzulín, pacientov s rakovinou, aby odmietli chemoterapiu a modlili sa k Bohu, ďaľšia dobre známa - Jehowizmus odmieta prijať transfúziu krvi. Náboženstvo od dávnych dob ohrozovalo životy ľudí. Tisíce ich bolo mučených za vernosť nejakému náboženstvu, sotva odlíšiteľného od iného. Tisíce boli popravených. Stavali sa masívne stredoveké katedrály, ktoré stály obrovské sumy a slúžili len na modlenie a prepych cirkevných hodnostárov. Zbožní ľudia v mene svojich Bohov umierali, bičovali sa do krvi, ľudia sa oddeľovali a páchali zločiny v mene svojich bohov. Vládcovia ľahšie ovládali svoj ľud, keď mu sľubovali lepší život v raji. Všetky náboženstvá hlásajú veľmi príťažlivú doktrínu, že naše duše prežijú smrť tela. Tá predstava je tak silná, že prekoná aj chápanie rozumu, ukojí ľudské zbožné prianie. zbavuje strachu zo smrti. Človek si nechce pripustiť za žiadnu cenu svoj kompletný zánik v priestore času a hmoty. Náboženstiev stále pribúda. Niektorí svetoví milionári si z neho vytvorili živnosť na zisk duší. Napríklad američan Hubbard vytvoril Scientologickú náboženskú sektu. Jozeph Smith vytvoril svoje náboženstvo tzv. Mormónstvo. K vôli nemu vymyslel inú americkú históriu a ľudia mu tam vstupujú. Nebezpečná sekta Jehowistov bola vytvorená tiež v USA, rovnako aj Adventisti siedmeho dňa. To zďaleka nie je všetko. Vznikli kargo kulty náboženstiev a sekt v Tichomorí, Melanézii a Novej Guineye. Je až zarážajúce, ako bežní ľudia uveria a naletia takýmto tiež diktátorom. Najmä do prvých dvoch vstupuje čoraz viac ľudí. Hlavné nebezpečenstvo predstavujú fanatici akéhohokoľvek náboženstva, i kresťanského, ktoré si hovorí mierumilovné. Tu sú dôkazy : 1. Časť dopisu Brianovi Flammingovi - autorovi knihy " Boh, čo tam nebol" :  "Najradšej by som zobral nôž a rozrezal takým hlupákom brucho, potom by som kričal od radosti, ako by sa vám črevá vyvalili von. Boh nás síce učí, aby sme neusilovali o pomstu, aby sme sa za takých, ako vy, modlili. Mňa len ukľudňuje predstava, že Boh vás potrestá tisíckrát   horšie, akoby som to dokázal ja. Najlepšie je, že budete trpieť večne za hriechy, ktoré si ani neuvedomujete. Boh bude k vám  
nemilosrdný. Takí, ako vy, vôbec netušia, čo ich čaká."  
Takúto vražednú nenávisť môže vyvolať iba odlišný názor na vieru. A to nie je stredovek ! To je 21. storočie, to je kresťan a takých je veľa ! Takú doslova vražednú krutosť môže vyvolať iba náboženský fanatizmus. Tí ľudia si vo svojom vnútri uvedomujú, že nemajú žiadne argumenty, že ich viera učí nepremýšľať, iba veriť a tak nevedia ako sa správať, uchyľujú sa k vražednému násiliu.
Šéfredaktorka časopisu Freethought today, ktorý vydáva nadácia "Za oslobodenie od náboženstva", dostala dopis. Tu je úryvok :  " Ty sviňa satanistická, skap a choď do pekla! Dúfam, že dostaneš nejakú hnusnú chorobu, napr. rakovinu konečníka a že ťa   
čaká dlhá a pomalá smrť a stretneš sa tam s tým svojim bohom- satanom ! Ak sa vám tu nepáči,vypadnite rovno do pekla! Aj vy, čierne huby ťahajte preč z USA! My sa nevzdáme! Až si to vyžiada násilie, ja mám pušku nabitú! Nič vás neospravedlní! Stvorenie dokazuje všemohúcnosť nášho pána Ježiša Krista až až !"

Otázka znie : Prečo nie všemohúcnosť Alahova, Brahmova, Jehowova, El- ova a ďaľších, ktorých jedine uznávajú iné narody sveta. Až sem vedie chorobný náboženský fanatizmus ! Autor knihy "Boží blud" Richard Dawkins dostal miernejší dopis, pretože je od britského lekára :  "Vaše knihy a všetko, čoho ste v živote dosiahol, je len ukážka márnosti. Prečo všetci nespáchame samovraždu, keď sme tu len náhodou ? Taký účinok má váš svetonázor na študentov a mladých. I keby náboženstvo nemalo pravdu, nie je lepšie veriť v nejaký ušľachtilý mýtus a dosiahnúť duševný kľud ? Váš svetonázor vyvoláva vojny, drogovú závislosť, úzkosť a peklo na Zemi. Takí, ako vy, šťastie nenájdu a chcú dokázať, že ani neexistuje." Ďalej sa odvoláva na knihu, podľa ktorej je svet starý 8 000 rokov ( Je to vôbec lekár ? ) Vykladá mylne Darwinove myšlienky, ako väčšina veriacich. Podľa neho Darwin tvdí, že sme vznikli náhodne. Také názory si prečíta veľa veriacich, ešte viac nevzdelaných a protinázor majú jasný : Platí teória stvorenia. To by bolo v poriadku, keby sa neuchyľovali k urážkam, hrubým nadávkam a často k fanatickému vraždeniu tých, ktorí neveria ich dogme. Je to preto, že nemajú čím iným oponovať. Niet sa čomu diviť. Darwinova teória, objav DNA, následné archeologické nálezy odhalili existenciu predka človeka už pred 3,3 miliónmi rokov a existenciu moderného človeka Homo Sapiens najmenej pred 200 000 rokmi, čo znamenalo totálne fiasko ich teórii stvorenia.

         CITÁTY   Z  BIBLIE            BOH  JAHVE            KONIEC  SVETA  PODĽA  BIBLIE    

Starý zákon je hrôzostrašný, preto museli vydať nový zákon. Teológovia a veriaci pochopili, že morálka zo starých biblických príbehov je neudržateľná a už postava Ježiša Krista je novátorom ich učenia. Už zmizlo ukameňovanie, smrť za prácu v sobotu a viac sa venuje osvete. Ukazuje mierumilovnú tvár, ako to predviedli o niekoľko tisícročí neskôr, Martin Luther a Gándí. Čo sa udialo ? Boh zmenil názory ? /( Marek 2,27 - Sobota pre človeka učinena jest, nie človek pre Sobotu )/ Ježiš nabádal svojich učeníkov, aby opustili svoje rodiny /( Lukáš 14,26 )/ Kulty sú práve o tom, nechať sa naočkovať bludnými predstavami a opustiť rodinu. Podľa historikov Nový zákon tiež nie je mierumilovný. Napr. prikázanie miluj blížneho svojho - znamená miluj blížneho žida. Nezabiješ - znamenalo nezabiješ žida. Pohana /neveriaceho/ môžeš zabiť beztrestne. Teológovia to zovšeobecnili, aby zakryli stopy násilia a genocídy. Genocídny masaker, ktorý spáchal Jozue, sa medzi veriacími uznáva ako správny z náboženských dôvodov. Prečo je náboženstvo nebezpečné ? Tu je hymnus, ktorý sa učia ortodoxní a konzervatívni židia :  
 "Buď požehnaný, že si zo mňa neurobil góju; buď požehnaný, že si zo mňa neurobil ženu; buď požehnaný, že si zo mňa neurobil   otroka"Náboženstvo je nepochybne rozvratná sila a na duševnú rovnováhu silne veriaceho zapôsobí ako drogová závislosť. Na základe náboženskej nálepky sa rozhoduje, koho utláčať, komu sa pomstiť. Keď sa pozrieme na Sev. Irsko, od Kosova po Palestínu, od Iraku po Sudán, od Ulsteru po indický subkontinent, všade tam, kde dnes pôsobí neprekonateľné nepriateľstvo a dochádza k násilnostiam, všade tam je zapojené náboženstvo. V dobe náboženských nepokojov bolo v Indii zavraždených milión ľudí. Vraždilo sa výhradne podľa toho, kto patril k muslimom a kto k hinduistom. Ďaľších 15 mil bolo vyhnaných z domova. Celý náboženský problém ideálne vystihol Richard Dawkins vo svojej knihe "Boží blud". Na otázku, prečo je zaujatý proti náboženstvu odpovedal: " Ja vyslovujem svoje názory naň, ale nepôjdem proti veriacim s bombovými atentátmi, nebudem ich kameňovať, upaľovať, stínať hlavy ani nalietavať lietadlami do ich domov, len preto, že sa nezhodneme v otázkach náboženstva. Rozdiel medzi nami je ten, že vy veríte v svätú knihu a keď sú dôkazy, ktoré ju vyvracajú, snažíte sa ich zničiť. Keď to už nejde, tak poopravíte svätú knihu. Ja verím v evolučný vývoj ale nie preto, že som to niekde čítal, ale preto, že som si preštudoval dôkazy. Sú to dôkazy vzájomne sa podporujúce a môže si ich preštudovať každý. Pokiaľ sa veda v niečom mýli, časom chybu nájde, opraví svoje tvrdenia. Hovorí o nich verejne, nič neskrýva, na rozdiel od teológov. Vyznávači náboženskej viery sa po masakroch v USA, Paríži, Londýne a Madride vyjadrili, že to nemá s pravou vierou nič spoločné. Že ide o odchylku od muslimskej viery. Ako sa môže niečo odchýliť od pravej viery, keď žiadna viera nemá svoj preukázateľný štandard, každú dopĺňajú, pozmeňujú, každý si udalosti v nej vykladá po svojom a sú v nej protichodné a nepravdivé veci ? Od čoho sa tu dá odchýliť ? Veľkú vinu na šírení teroristických útokov majú svetoví politici. Nikto z nich nevyhlásil otvorený boj proti teroristom a akémukoľvek fanatizmu, škodiacemu spoločnosti. Nikto neskúšal ani osvetu. Oni tí samovražední atentátnici sú presvedčení, že konajú dobro. Oni berú Korán doslovne a tešia sa, že zakrátko sa ocitnú v raji. Pokiaľ boj proti fanatizmu nebude spojený s účinnou osvetou, pokiaľ nebudeme oslovovať mladých a kričať do sveta, že žiadny raj na nich nečaká, naopak zatratenie ich samých a ich rodín tu na zemi za ohavné vraždy, tak tento boj prehráme. Oni robia to, čo sa naučili svojou osvetou. A hlavne ich naučili brať svoju vieru ako najvyššiu cnosť a nepremýšľať o nej. Viera dokáže byť veľmi nebezpečná, naimplantovaná do hláv ešte nevinných detí má v budúcnosti nekontrolovateľné následky. Zbabelosť politikov je v tom, že sami dávajú najavo akí sú veriaci, aby boli v očiach verejnosti ukážkou morálnosti a slovo náboženský fanatizmus nikdy nezoberú do úst. Kto by chcel zo zločinov vyňať katolícku cirkev, nech si prečíta, kto upálil Jána Husa, Giordana Bruna po mučení na kolese, kto väznil Galilea a o ďaľších zločinoch."
Dawkins si dal skutočne veľa práce, aby preskúmal obrovské množstvo svetových náboženstiev a sekt, ktoré vznikli a stále ešte vznikajú. Niektoré stále ešte obetovávajú ľudí alebo ich zdravie. /napr. obriezky genitálii žien sa robia v Británii i dnes/. Mnohí miliardári si vymýšľajú svoje viery a chcú spasiť svet. Ľudia im na to sadajú bez premýšľania ako muchy na lep. Sami žijú duševne odtrhnutí od sveta a nechápu, že obmedzujú až terorizujú ľudí. Tí neskôr sami páchajú zlo z presvedčena, že je to nutné pre ich novú vieru, či dokonca očistu sveta. Z týchto dôvodov je každé náboženstvo nebezpečné. Ide ruka v ruke s nevzdelanosťou. Aby bolo jasné, žiadne školské vysvedčenie a diplom nie je zárukou vzdelania, je len predpokladom. Vzdelaný nemôže byť predsa ten, kto pred komisiou mechanicky vysype nabifľované informácie, získané pod tlakom času, alebo s pomôckami vytvorí kandidátsku prácu, no potom hodí vedomosti za hlavu, prípadne im nikdy ani neporozumel. Vzdelaný človek sa musí učiť a dopĺňať poznatky po celý život. Najväčším alibizmom veriacich je prijímanie vedy v plnom rozsahu z dôvodu spoločenského postavenia a oddeľovanie náboženstva od vedeckých poznatkov, prehliadanie protichodných entít.
Americký psychológ Julian Jaynes hovorí, že pôvod náboženských videní a hlasov u mnohých ľudí spôsobuje tzv. rozpad dvojkomorovej mysle. Vzniká tak druhý hlas v hlave. (často považovaný za boží hlas) Tento druhý hlas je halucináciou, vznikajúcou len vo vlastnej hlave.

Jeden z citátov z Biblie znie : Nehovor Bohu, aký veľký je tvoj problém, povedz problému, aký veľký je tvoj Boh ! Je typický pre celú Bibliu. Jej hlavným mottom je nežiadať nič od Boha, nepýtať sa na nič, neprosiť, aby sa nezistilo, že to nepomáha, len čakať na súdny deň v nedohľadne, vtedy sa nám Boh odmení ! Skrátka len sľuby, žiadne dôkazy a poslušne čakať. Jedna z najväčších ľudových múdrostí, aká vôbec vznikla po generačných skúsenostiach je táto :
 POMÔŽ SI SÁM, POMÔŽE TI AJ BOH !!!   To je iba jedno názorné vysvetlenie, že nijaká nadprirodzená sila, ktorá žije iba v hlavách veriacich, nemôže ovplyvňovať chod dejín a existenciu sveta.


NÁVRAT DO MENU