ODKIAĽ  SME  5


 BOH  ALEBO  ZÁKONY  HMOTY  A  ČASOPRIESTORU ?  STVORENIE  ALEBO  EVOLUČNÝ  VÝVOJ ?   NÁBOŽENSTVO  NEBEZPEČNÁ  DOGMA ?! 
  ČO  VLASTNE  STVORIL  BOH ?  KTO  RIADI  ZÁKONY ? EINSTEIN  --  BOH   ROZHODNE  NEHRÁ  V   KOCKY !  PREČO  AJ  NIEKTORÍ  VEDCI    
 SÚ  VERIACI  ?   NAJVAČŠIE  NEBEZPEČIE  PRE  ČLOVEKA  JE   ČLOVEK  FANATIK !  KLAMÚ  NÁS  NÁBOŽENSKÉ  KNIHY ?  PREČO  ČLOVEK  
  POTREBUJE   BOHA ?   JE  EVOLÚCIA  SLEPÝ  HODINÁR ?   ORGANICKÉ  LÁTKY  --  VOĽNE  VO  VESMÍRE ?                        

 

BOH ALEBO ZÁKONY HMOTY ?  EXISTUJE ŽIVOT PO ŽIVOTE ?    MORÁLKA A BOH  


            NÁBOŽENSTVO - NEBEZPEČNÁ DOGMA ?   RIADI NIEKTO VESMÍR ?


BOH  ALEBO  ZÁKONY  HMOTY  ?

Náboženstvo je staré ako človek. Najprv sa vyvinulo ako dôvod na vysvetlenie neznámych prírodných udalostí a neskôr prerástlo do utvorenia si moci človeka nad skupinou ľudí. Tieto úplné začiatky pokračovali postupným písaním historicko-náboženských kníh. Odlišovanie sa národov vyústilo do vytvorenia dvoch kníh, najpočetnejších vieru vyznávajúcich - Koránu a Biblie. Pri nich však nezostalo. Odchylky myslenia ľudí znamenali expanziu nových a nových náboženstiev a náboženských sekt. Dnes máme dôkazy, že ide o diela ľudí, odpovedajúcich dobe, bez zásahu božej ruky, či mysle. Biblia je kniha plná vymyslených, prekrútených a historicky nepresných údajov, čo archeológovia dokázali. Horšie z morálneho hľadiska je, že bola prepisovaná, dopĺňaná a korigovaná pre úplné prepadáky, ktoré z nej boli vymazané. ( Napr. Zem je pevne ukotvená v strede vesmíru a Slnko s hviezdami sa okolo nej točí.) Počas celého života človeka sprevádza idea Boha, údajného symbolu spravodlivosti a nesmrteľnej duše. Prečo má takú trvácnosť aj napriek vedeckým dôkazom o inom, evolučnom vývoji človeka a života na zemi ? Veriaci sa nechcú vzdať idey, že po telesnej smrti ich život nekončí, ale bude pokračovať v podobe života ich duší v raji. Podľa mnohých vyjadrení by verili aj v prípade, keby vesmír poskytol jasné dôkazy o neexistencii Boha. Ľudia potrebujú duševnú útechu pre seba, pre mŕtvych a pozostalých, nikdy sa nezmieria s čisto materiálnym životom. Sú náchylní slepo veriť zázrakom a mýtom. Ľudský mozog má slabinu v nekontrolovateľnom vytváraní záhad a zázrakov. Vysoké percento ľudí cíti odpor k Darwinovej teórii, pretože ju nikdy správne nepochopili, teológovia a veriaci filozofi sa poponáhľali ju banalizovať a zosmiešniť, v čo najširšom rozmere sveta, nevyhýbajúc sa ani klamstvám. CARL SAGAN, významný astrofyzik napísal v BLUE PALE DOT, že žiadne náboženstvo sa nikdy nezmienilo pochvalne o objavoch vedy, o tom že vesmír je väčší, než sa predpokladalo, že Zem nie je stredom, o tom, že Biblia sa mýlila ,nikdy neinformovalo. Naopak, vždy objavy vyvracalo, napádalo vedu a keď sa jej objavy už nedali udržať pod pokrievkou, hľadali spôsob, ako vedecké poznatky zakomponovať do božích zväzkov. Zmenilo filozofiu. Teraz hlása, že Boh stvoril všetko. Vesmír aj vedu, najnovšie aj evolúciu. Biblický fundamentalizmus a kreacionizmus je neobhájiteľný. Ľudský prvok v písme nemožno nevidieť.
CHARLES DARWIN raz povedal, že oko, tak zložitý orgán so zariadením na zaostrenie ohniska vzdialenosti, s prepúšťaním rôzneho množstva svetla na vnímanie farebných a priestorových informácii, nemohol vytvoriť prírodný výber druhov. Túto jeho myšlienku teológovia a veriaci filozofi radi s úsmevom citujú, ako dôkaz proti evolučnej teórii. Pochopiteľne, vždy vynechajú, čo nasleduje v Darwinovom vysvetlení, takže vytrhávajú vetu z kontextu a to je jednak zbabelé ale hlavne krajne nečestné. To vysvetlenie od Darwina znie : Tento zložitý orgán sa vyvinul postupnými krokmi. Prvým bola citlivá škvrna v bunkách, ktorá reagovala na slnečné žiarenie a v ďaľších krokoch sa táto škvrna zmršťovaním a otváraním, podľa množstva svetla, stala primitívnym okom pre vnímanie svetla z okolia. Postupom vývoja mnohomiliónov rokov sa oko zdokonalilo na vnímanie súvislého obrazu. Jeho základ tvorí asi 3 milióny svetlocitlivých buniek - tyčiniek a čapíkov. Darwinovo úprímné priznanie v prvej vete využili teológovia a využívajú dodnes, ako ranu pod pás. Na ďaľšie vysvetlenie už nereagujú, pretože to vyvracia ich teóriu stvorenia dokonalého orgánu Bohom. Podľa vedeckých dôkazov si každý môže preštudovať ešte aj dnes existujúce primitívne oči a porovnať si vývojové kroky.  TO JE JASNÝ DÔKAZ, ŽE UŽ HOTOVÉ OKO, ČIŽE DOKONALÝ  ORGÁN, NESTVORIL BOH  Charles Darwin prehlásil, že ak sa nájde v prírode čo len jeden dokonalý orgán, kde bude jasné, že nemohol vzniknúť evolučnými krokmi, vedecky nebude redukovateľný, potom by sa jeho teória zrútila. Zatiaľ sa taký príklad nenašiel.

BOH  ALEBO  VEDA ?

Podľa knihy GENESIS Boh stvoril človeka a všetko živé i neživé za 6 dní. Stalo sa to údajne pred 6 000 - 10 000 rokmi. To ani náhodou nemôže byť pravda, dokazujú to nálezy z arizonskej úžiny GRAND CAGNYON, nádhernej prírodnej scenérie, ktorá pozostáva z obrovských stien pieskovcov a vápencov. V nich je zapísanej kus našej dávnej minulosti. Cagnyon je dlhý 446 km; široký 29 km a výška stien má 1800 m. Mapuje veľkú časť dejín Zeme, vo svojich 12- tich vrstvách usadenin. V tej poslednej boli objavené fosílie a skameneliny rastlín, prvotných bunečných organizmov a primitívnych živočíchov z obdobia pred 1,2 Miliardami rokov. V oblasti jazera LOCH TORRIDON v Škótsku sa našli fosílne pozostatky dokonca spred 3,5 Miliardy rokov. Nálezy sa nachádzajú v Sedgwickom múzeu a každý si ich môže pozrieť. Sú to tzv. STROMATOLITY, od skamenelých buniek až po zložitejšie fosílie prvoživočíchov. To znamená, že jednoduchý bunečný život tu bol už pred 3,5 MLD rokov, takže biblické záznamy nie sú pravdivé. A takýchto objavov už máme veľké množstvo z rôznych kútov sveta.

                        GRAND  CAGNYON                     LOCH  TORRIDON        


                                        LOCH   TORRIDON                                      

Až do obdobia pred 500 miliónmi rokov existoval iba primitívny život buniek a vírusov. Po ňom nastala explózia vývinu živých druhov. Vlastne než sa život na zemi rozvinul, zabralo to 3/4 času existencie planéty Z E M. Za ďaľších 20 milónov rokov sa vyvinuli organizmy s tvrdou schránkou, primitívne oči, ústa a iné orgány. Takmer všetky prechodové stupne sa zachovali, ikeď to teológovia popierajú. Napr. v Grónsku nájdená fosília vzácnej praryby, nazvanej  ACANTHOSTEGA , ktorá žila pred 365 mil. rokov. Významná je v tom, že namiesto plutiev má už vyvinuté nohy s pazúrikmi, sánku i čeľuste má komletne osadené zubami. Ide o veľmi čitateľný medzičlánok prechodu ryby na suchozemské živočíchy. Ďaľším prechodovým druhom bola
  ICHTHYOSTEGA .  Skvelým príkladom evolúcie druhov je vták  ARCHEOPTERYX , ktorý žil pred 150 Mil. rokov. Predstavuje prechod medzi plazmi a vtákmi, svedčia o tom jeho pazúry na krídlach, masívný hrudný kôš, skrátený chvost a perie. Krídla boli dosť primitívne, preto zrejmä nebol veľký letec. To podporuje Darwinovu teóriu prírodného výberu. Archeopteryx veľmi rýchlo vyhynul a prežili ho geneticky lepšie vybavené vtáky na lietanie.

          PRAVEKÁ RYBA ACANTHOSTEGA                  ICHTHYOSTEGA                  

Pozostatky zatiaľ najstarších primitívnych živočíchov s tvrdou schránkou sú spred 550 Mil rokov. Vyskytujú sa vo všetkých kútoch sveta. Sú to  TRILOBITY  . Ďaľšie fosílie živočíchov, ktoré žili pred 150 - 10 Miliónmi rokov, sa neustále objavujú.

                 PRAVEKÝ ARCHEOPTERYX                         TRILOBITE                    

To knihu GENESIS stavia do ríše vymyslených bájok. V roku 1953 bola objavená D N A, ktorú Darwin vo svojej dobe nepoznal. Napriek tomu jeho teória evolučného vývoja druhov do nej perfektne zapadá. DNA jeho teóriu len dokladá v tom zmysle, že dedičstvo častíc tzv. génov prechádza z generácie na generáciu a zmeny alebo chyby pri ich kopírovaní majú vplyv na molekuly DNA, čo má za následok vznik nového druhu, alebo len zmenu toho istého druhu. Archeologické nálezy dokladajú tento vývoj. Teológovia a veriaci už nemajú žiadne vysvetlenie týchto dôkazov aj preto sa uchyľujú k novým úhybným manévrom, podľa ktorých Boh stvoril všetko aj evolúciu. Najskôr ju neuznávali ale potom, keď ju slávnostne uznal aj pápež Ján Pavol II, prehlásili ju za dielo božie.

    FOSÍLIA DICKINSONIA COSTATA     FOSÍLIA DINOSAURA                AMONITY        

Pod ťarchou vedeckých dôkazov o inej histórii Zeme sa snažia najnovšie oddeliť vedu od náboženstva. Podľa matematika profesora JOHNA LENOXA z Oxfordskej univerzity ,ktorý je ako rodák zo severoírskej nábožensky založenej rodiny, silne veriaci, veda nie je v rozpore s náboženstvom. Dal sa na filozofické prednášky o vede a náboženstve a jeho názory najlepšie dokumentuje ilustrácia O MATYLDE, ktorú všade používa. Istá žena Matylda upiekla tortu. Nakrájala ju a rôznym vedcom dala kúsky, aby ju popísali. Fyzik svoj kúsok zvážil, zmeral, biológ skúmal baktérie v nej, chemik jej zloženie a chemické procesy. Ale keď sa pán Lenox spýtal vedcov, prečo Matylda upiekla túto tortu, nikto z vedcov nevedel odpovedať. Netýkalo sa to ich vedných odborov. Upiekla ju preto, lebo jej neter mala narodeniny. To vedci nemohli vedieť. Lenox takto demonštruje oddelenie vedy od zámeru tvorcu a ten tvorca má byť Boh. Jeho príklad je tak klamný a zavádzajúci ako celé náboženstvo. Veda predsa skúma nielen vzniknutú vec, z čoho je zložená, ale aj ako vznikla, kto alebo čo dalo podnet na vznik, skúma podrobne podmienky, ktoré umožnili vznik a skúma aj možnosti a príčiny zániku, príčiny zmeny prostredí a hlavne prírodné zákony, ktoré veci riadia. To pán Lenox vo svojej viere nepostrehol. Nikomu to však neprekáža, na svoju vieru v boha má plné právo. Avšak čo mu nedáva nijaké právo je to, že ateisticky mysliacich osobne uráža. Napr. o biológovi RICHARDOVI DAWKINSOVI - autorovi knihy   BOŽÍ  BLUD  , ktorá mimoriadne rozvírila vody medzi veriacimi a neveriacimi, na svojich tzv. filozofických prednáškach vykladá, že Dawkins si pletie otázky vedy a Boha, že nepochopil ani vedecké bádanie ani otázku Boha. Ďalej, že nejasné vysvetlenia sú zlé, že u Dawkinsa sa vyvinul takýto postoj a preto hovorí nezmysly. Na svetovú kapacitu v obore astrofyziky STEPHENA HAWKINGA vytiahol vetu : Stephen Hawking by mal mať rozum a on napíše, že Filozofia je mŕtva. Ani on ani Dawkins sa vo filozofii, podľa Lenoxa, nevyznajú. Na otázku - čím sa zaoberá on a aké má plány, pán Lenox odpovedá : zaoberám sa prienikom prírodných vied, ako je filozofia a teológia. To hovorí všetko o jeho osobe. Teológia, založená na poverách a klamstvách z minulosti rozhodne nemôže byť veda. Matematika je naopak veda vied, ktorá dokáže vypočítať veci do ktorých nevidíme, tej sa pán Lenox nedokáže venovať tak, aby bol spoločnosti prospešný, napriek tomu, že ju vyštudoval. Radšej chodí po svete filozofovať a urážať neveriacich.

     PROF.  JOHN  LENOX           BIOLÓG RICHARD  DAWKINS         STEPHEN  HAWKING      

Darwinovu evolučnú teóriu prírodného výberu druhov, posilnenú výskumom pomocou DNA, podporujú nové a nové dôkazy. Teológovia sa nemôžu vyhovárať na neexistujúce medzičlánky. Neustále pribúdajú nové nálezy. Podľa geochemických výskumov Zem je stará 4,54 Miliardy rokov. Tím z Kalifornskej univerzity pod vedením E Bellovej a M Harrisona zistil, že život na Zemi vznikol najmenej pred 4,1 MLD rokov. Našli totiž organický Uhlík v Zirkóne, rovnako starom. Dovtedy najstaršie dôkazy existencie života na Zemi boli fosílie mikróbov typu baktérii a siníc pochádzajúce z Grónska pred 3,8 MLD rokov, zKanady, JAR a Austrálie - 3,5 - 3,2 MLD rokov. Život začínal vírusmi, pretože už obsahovali gény. Obrovský Pandoravírus objavený v Čile, ich má 2556 a tvorí medzičlánok medzi vírusom a živým organizmom, Pithonvírus Sibericum zo sibírskeho prostredia dokonca ožil po 30 000 rokoch a má 500 génov, Mimivírus 911 génov.

 PITHONVIRUS  SIBERICUM            PANDORAVIRUS             PITHONVIRUS  SIBERICUM   

Zázračný objav máme z praveku. V Južnej Afrike vedci našli kostru a vajce Sauropoda od Dinosaurov. Jeho vek je 190 Miliónov rokov. Fosília Praryby z Číny má 400 Mil. rokov, v oblasti Kapska /JAR/ sa našla fosília škorpióna stará 360 Mil. rokov, v južnom Portugalsku fosília salamandry 200 Mil. rokov, z Portugalska, Anglicka a USA zú pozostatky hadov, ktoré majú 167 Mil. rokov. Najväčším prekvapením bol objav živej ryby z roku 1938 v juhoafrických vodách  LATIMÉRIE DIVNEJ , o ktorej si vedci mysleli, že dávno vyhynula. Žila už pred 65 Miliónmi rokov a vyznačuje sa tým, že má plutvy mohutné, podobné nohám v štádiu vývinu. Je to živý dôkaz prechodového evolučného druhu, ktorý sa nezmenil, pretože žije vo veľkých hĺbkach 150 m a viac, v nemennom prostredí, ktoré nekladie nároky na evolúciu.

             LATIMÉRIA   DIVNÁ                    PRAVEKÁ  SALAMANDRA    

Objavy podporujúce evolúciu človeka tiež významne pokročili. Odtlačky v sopečnom popole v Laetoli, v Tanzánii určili vedci ako stopy človeka vzpriameného, ktorý podľa hĺbky stôp a prenášania váhy tela chodil po dvoch. Sú staré 3,6 Mil. rokov. Medzi najznámejšie fosílie na svete patrí   AUSTRALOPITHECUS  APHARENSIS  , tzv. LUCY. Žila pred 3,2 Mil. rokov, chodila vzpriamene podľa stavby panvy, jej mozog mal veľkosť mozgu šimpanza. Predstihli ju ešte staršie detské pozostatky z Etiópie - SELAM 3,3 Mil. rokov. Z okolia Johannesburgu je fosília   AUSTRALOPITHECUS  PROMETHEUS  , z obdobia pred 3 Mil. rokov, z rovnakého obdobía sú kostry a dobre čitateľné pozostatky pre vedcov, mierne odlišné druhy --
  AUSTRALOPITHECUS  DEIREMEDA  a  APHRICANUS. , Žili pred 3 - 2,5 Mil. rokov. Sú to úžasné objavy predchodcov ľudí, s dlhými nohami ale menším mozgom, s vysunutými sánkami a čeľusťami. Deiremeda je najstarší kompletný predčlovek. Ďaľší významný objav je od jazera Turkana v Keni. Ide o nález kostry 8 - ročného chlapca, ktorý taktiež pre svoju kompletnosť umožňuje podrobne študovať znaky rodu HOMO ERECTUS. Kostra zvaná   TURKÁNSKY  CHLAPEC   je stará 1,5 Mil. rokov. Významný až prelomový objav sa podaril vedcom nájdením veľkého množstva fosílnych kostier predčloveka --
  HOMO  NALEDI  . Je to hranica medzi primitívnejšími primátmi a človekom. Homo Naledi mal málo rozvinutú panvu, dlhé nohy, malé zuby a mozog veľkosti pomaranča. Dokázateľne pochovával svojich mŕtvych, čo robí iba človek. Mal už vyvinutý palec na rukách, čo je predpoklad používania jednoduchých nástrojov. Vyvinuté chodidlá svedčia o dlhej chôdzi. Tento predčlovek žil pred 2,5 Mil. rokov. Zo skupiny Australopitekov sa sformoval   AUSTRALOPITHECUS  PARANTHROPUS  .,
s miernymi odchylkami znakov pred 2,7 - 2,3 Mil. rokov.

 AUSTRALOPITHECUS   PARANTHROPUS       APHARENSIS  -  LUCY          APHARENSIS -  SELAM    

Veľmi podobnú odbočku od Apharensis tvorí aj   HOMO  HABILIS  ,tiež spred 2,5 Mil. rokov. Ďaľšiu prelomenú bariéru znamenal objav kosti   ČLOVEKA  HEIDELBERSKÉHO  . Vedci po prvý krát v histórii získali DNA nášho predka, starého 400 000 rokov. Vzácny genetický materiál bádatelia porovnali s inými vzorkami DNA - človeka moderného, ľudoopov, neandertálcov a prekvapujúco zistili, že človek Heidelberský mal spoločného predka s neandertálcami a denisovanmi, ďaľšími príbuzními, ktorí žili v sibírskych a stredoázijskych oblastiach pred 700 000 rokmi. Výzkum DNA priviedol vedcov za najstarším človekom do Afriky a dokázal presne odsledovať pohyb rozvetvenej populácie. DNA sa nedá oklamať. Ani to, že naša DNA je zhodná zo šimpanzom na 98%, ani príbuznosť rôznych druhov predčloveka so spoločným predkom - druhom opice a ďalej spätosť s prvými živočíchmi planéty Zeme, dokonca s prvými uhlíkovými bunkami. Náboženské filozofické a úhybné manévre sa definitívne dostali do slepej uličky. Nevieme síce ako vznikol prvý život a najskôr sa to ani nikdy nedozvieme. Rozhodne ale máme dôkazy, že nevznikol stvorením hotový človek, ten sa evolučne vyvíjal a jeho bunky sú spoločné so všetkými živými tvormi na Zemi. Už máme dôkazy, že prví ľudia tu žili najmenej pred 3,6 Miliónmi rokov evolučne späť, na rozhraní opičieho predka, ale v Biblii je napísané niečo úplne iné. Podľa génovej sekvencie japonských vedcov sa oddelili opice od ľudí pred 4,9 Mil. rokov, čo bol následok tektonickej aktivity v Afrike, zmena pralesov, nárast teploty, vznik saván a vysokého horského hrebeňa. /Nález hornín, fosílií rastlín, skamenelín a geolog. dôkazov/. Opičí predkovia, tí, ktorí sa ocitli na zmenenom území, sa museli vyrovnať s novými životnými podmienkami a to viedlo k ich evolúcii. Podľa najmodernejších výzkumných výsledkov, iba náš druh   HOMO  SAPIENS  , už žije na Zemi 30 000 rokov, naproti tomu všetky náboženské knihy datujú vznik života pred 4 000 - 10 000 rokmi. To je už dokázaný omyl.

     SAUROPODUS           AUSTRALOPITHECUS  APHARENSIS         TURKANA BOY     

Výsledky výzkumu musia byť mnohonásobne potvrdené a dokázané, aby ich veda akceptovala. Biológ Richard Dawkins vo svojej knihe " SLEPÝ HODINÁR " popisuje dlhoročný výzkum globínových génov. V počiatkoch existoval iba jeden. Asi pred 1,1 Miliardou rokov sa predok dnešného globínového génu zduplikoval. Jeden gén sa stal nosičom tvorby hemoglobínu u obratlovcov a od druhého sa odvodzujú gény na výrobu myoglobínov, skupinou bielkovín zo svalov. Biológovia majú dôkazy, ako rýchlo podliehajú globíny evolúcii. Ďaľším delením vznikli globíny ALFA, BETA, GAMA, DELTA, EPSILON A ZETA. Takto sa dá určiť rodokmeň, kedy sa rozštiepili.
Napr. BETA A DELTA sa oddelili pred 40 Mil. rokov, EPSILON A GAMA globíny pred 100 Mil. rokov. Sme potomkovia predkov všetkých živých tvorov, v nás je už osem týchto globínov. Sú jednoznačne dedičné.
Základný dôkaz evolučného vývoja z jednej molekuly ako spoločného predka, uvádza Dawkins GENETICKÝ SLOVNÍK. Ten má 64 slov DNA a každé sa skladá z 3 písmen. Všetky presne tvoria skladbu bielkovín ( aminokyselín ) a tvoria Genetický kód, ktorý je univerzálny. Preto na molekulárnej úrovni sú si všetky rastliny, baktérie a živočíchy, vrátane ľudí, veľmi podobné. Genetický kód dokazuje ich spoločného predka. Biológia má ešte druhú mžnosť dôkazu vývoja spoločného predka, pomocou TAXONÓMIE. Je to jej odbor, ktorý na základe tzv. molekulárnych hodín vypočíta doby genetických posunov napr. medzi človekom a rybou alebo stromom a rybou atď. Genetický posun z druhu na iný druh a celé vetvenie organizmov skúma práve Taxonómia.
Tak vznikol ďaľší dôkaz úplne iného vývoja života na Zemi, než ho popisujú náboženské knihy. A je to dôkaz z iného oboru, tentokrát z modernej biológie. Všetci moderní teológovia, ktorí si držia svoju intelektuálnu výšku, sa už vzdali viery v okamžité stvorenie, podľa Genesis. Dôkazy evolúcie sú až príliš jasné. Mnohí prijali evolúciu tak, že zadnými vrátkami do nej prepašovali Boha, ktorý sám na ňu dozerá, dokonca ju riadi. /napr. birminghamský biskup/.
  V   OTÁZKE  BOH  ALEBO  ZÁKONY  HMOTY  JE  LEN  JEDNA  ODPOVEĎ,  TÚ  UVIDÍ  KAŽDÝ , KTO  OTVORÍ  OČI. 


NÁVRAT DO MENU


   © Eugen Dolák

email   doeug@outlook.com